• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 414
  • 30-10-2014, 22:51

Держава в південно східній частині Центральної Європи. Територія - 93 тис. кв. км. Населення - 10,71 млн. (січень 1980 р.); 96% - угорці; проживають також серби, хорвати, словенці, німці, словаки, румуни. Столиця - Будапешт (2,1 млн. жит.). Держ. мова - угорська.

До звільнення країни Радянською Армією (квітень 1945 року) і встановлення народно-демократичного ладу в Угорщині панував реакційний режим поміщиків і фінансової олігархії, зіпертий на фашистську диктатуру Хорті. У червні 1941 р. хортист-ське уряд втягнуло Угорщини у війну проти СРСР на стороні гітлерівської Німеччини.

Після звільнення трудящі країни під керівництвом партії угорських комуністів здійснили глибокі політичні та соціальні перетворення. Був ліквідований буржуазно-поміщицький лад, проведена аграрна реформа, передала землю в руки тих, хто її обробляє, націоналізовані банки, пром. підприємства, транспорт, здійснено перехід до планової системи ведення госп-ва. Демократична революція переросла в соціалістичну. Угорщини стала державою диктатури пролетаріату. Конституція 1949 р. проголосила Угорщину народною республікою. Країна вступила на шлях будівництва соціалістичного суспільства.

Розгромивши при братської підтримки СРСР та інших социалисти-лістичних країн контрреволюційний заколот, розв'язаний у жовтні 1956 р. міжнародним імперіалізмом і силами внутрішньої реактора-ції, і ліквідувавши в короткий термін його наслідки, трудящі ВНР до 1962 р. завершили соціалістичну перебудову сіл. госп-ва, здійснили культурну революцію і побудували основи социализ-ма. У 1972 р. в текст конституції були внесені поправки і доповненнями, внесе-ня, що відобразили зміни в суспільно-політичному житті стра-ни, насамперед, створення основ соціалізму і перехід до будівництва розвинутого соціалістичного суспільства.

ВНР - учасниця Організації Варшавського Договору, член РЕВ. Вона виступає за зміцнення єдності соціалістичних країн. Разом з іншими країнами соціалістичної співдружності послідовно бореться за втілення в життя принципів мирного співіснування між державами з різним соціальним ладом, за необоротність процесу розрядки міжнародної напруженості, за роззброєння і мир у всьому світі. Наріжним каменем зовнішньої політики ВНР є непорушна дружба з СРСР та іншими країнами соціалістичної співдружності, неухильне розвиток всебічного радянсько-угорського співробітництва.

Візит в ВНР 30 V-1. VI 1979 р. радянської партійно-урядової делегації, очолюваної Генеральним секретарем ЦК КПРС, Головою Президії Верховної Ради СРСР Л. В. Брежнєвим, став новим вагомим свідченням братської дружби СРСР і Угорщини, їх глибокої прихильності політиці розрядки і мирного співіснування, готовність спільно з іншими країнами соціальног-дієтичного співдружності домагатися приборкання гонки озброєнь, радикального оздоровлення міжнародного політичного клімату. В результаті переговорів було підписано Спільну заяву про подальший розвиток братньої дружби і всебічного співробітництва між КПРС і УСРП, Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Угорською Народною Республікою, а також Угода між урядом СРСР і урядом ВНР про культурне і наукове співробітництво.

У березні 1980 р. підписана Довгострокова програма розвитку спеціалізації і кооперування виробництва між СРСР і ВНР на період до 1990 р.

Найвищий орган держ. влади ВНР - Державне збори (Голова - А. Апро). У період між сесіями державних зборів його функції виконує Президія ВНР (Оч-тель - П. Лошонци). Вищий орган управління - Рада Міністрів ВНР (Голова - Д. Лазар).

Керівництво соціалістичним будівництвом у країні здійснювалось здійснює Угорська соціалістична робітнича партія (УСРП), спадкоємиця і спадкоємиця Комуністичної партії Угорщини (КПВ, 1918-48 рр.) та Угорської партії трудящих (ВПТ, 1948-56 рр.)' УСРП створена в 1956 р. на основі реорганізації ТВП, здійсненої в ході боротьби з контрреволюцією. Перший секретар ЦК УСРП - Я Кадар Центральні друковані органи - газета «Непсабадшаг» і політико-теоретичний журнал «Таршадалми семле».

У прийнятому на XI з'їзді УСРП (березень 1975 р.) Програмній заяві визначено основні напрямки соціально-економічного розвитку країни на 15-20 років, намічені шляхи будівництва розвинутого соціалістичного суспільства в ВНР.

Відбувся в березні 1980 р. XII з'їзд УСРП схвалив політичний курс партії, визначив подальші завдання соціалістичного будівництва. У рішенні з'їзду зазначено, що «основним завданням на майбутнє п'ятиріччя є зміцнення на основі досягнутих результатів соціалістичних рис суспільства, створення бази для подальшого розвитку народного господарства, закріплення результатів, досягнутих в області підвищення життєвого рівня, поліпшення умов життя угорського народу».

УСРП - керівна сила союзу комуністів та безпартійних - Вітчизняного народного фронту (ЗНФ), що спирається на численні громадські та масові організації. Вона спрямовує діяльність профспілок, Угорської комуністичної спілки молоді, Всеугорського ради жінок та інших організацій.

У народному госп-ві ВНР панують соціалістичні виробничі відносини. Соціалістичний сектор дає 98% нац. доходу.

За роки соціалістичного будівництва Угорщина з відсталої аграрної країни перетворилася в індустріально-аграрна держава з розвиненою пром-стю і сучасним сіл. госп-вом. Над дохід країни в 1979 р. перевищив рівень 1950 р. у 4,8 рази, пром. пропз-у - у 8,6 рази, продукція сіл госп-ва - більш ніж в 2 рази.

За 4 роки п'ятої п'ятирічки (1976-1979 рр.) нац. дохід зріс на 18%, пром. вироб-во-на 20%, продукція сіл госп-ва - на 14% до середнього рівня 1971-75 рр. Реальні доходи на душу населення збільшилися на 8,8%.

В ході соціалістичної індустріалізації пром-сть стала провідною галуззю угорської економіки; тут зайнято понад '/з усіх тр\'-дящихся і виробляється (разом з будівництвом) 61% нац. доходу. Створені нові галузі вироб-ва: приладобудування, електроніка, хімія, радиопромышленность, автомобілебудування та ін Виникли нові пром. центри (Дунауйварош, Комло, Варпалота, Ленинварош та ін). Провідні галузі пром-сті: машинобудування (28% пром. продукції), легка (16%), харчова (18%), хімія (16%), металургія (9%-). Меншою мірою розвинена гірничодобувна пром-сть. З корисних копалин є значні поклади бокситів, а також запаси бурого і кам'яного вугілля, газу і нафти. Відкриті запаси міді. У 1977 р. прийнята довгострокова програма вдосконалення структури пром-сті, що передбачає переважний розвиток еф-фективцых вир-в, що відповідають умовам країни.

У 1979 р. видобуто 25,7 млн. т вугілля, 2 млн. т нафти, 6,5 млрд. куб м газу, 3 млн. т. бокситів; вироблено 24,5 млрд квт-год електроенергії, 3,9 млн т сталі, 793 тис. т глинозему, 4,9 млн. т цементу, 13,4 тис. автобусів, 421 тис. телевізорів, 459 тис. холодильників, 349 млн. кв. м х.-б. тканин.

Із завершенням колективізації сіл. госп-ва та розвитком його матеріально-технічної бази зросли темпи зростання вироб-ва с.-г. продукції. Сів. госп-во повністю забезпечує потреби країни і дає ок. 'Д всієї експортної продукції. 89% валової с.-г. продукції виробляють великотоварні соціалістичні госп-ва (близько 1,4 тис. кооперативів та 131 госхоз). Основні галузі сіл. госп-ва: пронз-під зерна, садівництво, виноградарство, а також тваринництво.

У 1979 р. зібрано 12 млн. т зерна, у т. ч. 3,7 млн. т пшениці, 7,4 млн. т кукурудзи (на зерно). Врожайність пшениці склала 32,6 ц з 1 га, кукурудзи - 54,2 ц з 1 га Налічувалося близько 2 млн голів великої рогатої худоби, близько 8 млн. свиней.

Провідну роль у вантажних і пасажирських перевезеннях зберігає ж.-д. транспорт (59% вантажних перевезень). Довжина жел. доріг - 8,1 тис. км, в т. ч. 1,4 тис. км електрифіковані (1979 р). Зростає значення автотранспорту (1,5% в загальному вантажообігу у 1950 р, 4,8%-у 1979р.).

Угорщина підтримує торговельні зв'язки приблизно з 150 країнами світу. В експорті, який досяг 50% нац. доходу, переважають машини і устаткування, пром. товари народного споживання; в імпорті - мінеральна сировина, напівфабрикати, паливо, машини. Більше половини внешнеторг. обороту припадає на частку соціалістичних країн. Найбільший внешнеторг. партнер ВНР - СРСР (ок '/з товарообігу ВНР).

Грошова одиниця - форинт. 100 форинтів = 7,67 руб. (лютий 1980 р.).

Розвиток економіки ВНР стало базою значного підвищення матеріального і культурного рівня життя трудящих. З 1970 по 1979 р. реальні доходи трудящих зросли на 369%, реальна заробітна плата робітників і службовців - на 26%. Збільшилися виплати і пільги з суспільних фондів споживання, що становлять нині 28,8% реальних доходів трудящих. За 9 років побудовано близько 800 тис. квартир. У 1978 р. прийнято новий 15-річний план житлового будівництва, що передбачає спорудження до 1990 р. 1,2 млн. квартир.