• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 2 652
  • 14-09-2015, 21:09

Сучасна стратегія модернізації освіти передбачає, що в основу оновлення загальної освіти мають бути покладені «ключові компетентності». Від нинішнього учня вимагається вміння керувати своєю освітньою діяльністю на основі рефлексивної, для цього необхідно оволодіти діагностичними навичками самоконтролю та самооцінки. Компетентність учня доповнюється знаннями методологічного характеру і навичками організаційної, конструктивної, комунікативної діяльності. Стає зрозуміло, що нова якість навчання вимагає наповнення діяльності вчителя новим змістом. 
Ключові компетентності багатофункціональні, межпредметны і надпредметны, багатомірні, тому технологія їх формування досить складна, однак ряд позицій компетентнісного підходу можна реалізовувати в освітньому процесі кожного уроку, у тому числі уроку фізики. Це формування у дітей способів організації власної діяльності, якісне посилення практично-продуктивної спрямованості навчання, формування інтегральних інформаційних і комунікативних здібностей, тобто розвиток компетентності у сфері самостійної пізнавальної діяльності, що ґрунтується на засвоєнні способів придбання знань із різних джерел інформації. Таким чином, концептуальним напрямком моєї діяльності є реалізація компетентнісного підходу в освітньому процесі. Вважаю, що якщо докорінно зміниться моя діяльність на уроці, то зміниться діяльність мого учня і якість його навчання. 
Мета моєї професійної діяльності засобами свого предмета навчити учнів думати, самостійно приймати рішення, робити відкриття, самостійно здобувати знання, вирішувати виникаючі проблеми, нести відповідальність за прийняте рішення, що повністю узгоджується з метою, визначеною Програмою розвитку МОУ Квитокской ЗОШ №1, співавтором якої я є. 
У відповідності з концепцією освітньої школи основоположними принципами є особистісно-ціннісна орієнтація, універсалізація та профілізація освіти, що знаходить відображення в її фізичної складової. 
Універсалізація фізичної освіти реалізується через входження учнів в інтелектуальну, інформаційну, дослідницьку культуру, самоорганізацію. 
Під профілізацією фізичної освіти розумію особливий вид диференціації та індивідуалізації навчання, при якому враховано інтереси, нахили, здібності дітей, створено умови для максимального розвитку учнів у відповідності з їх пізнавальними і професійними намірами. Змістом цих принципів повною мірою відповідає компетентнісний підхід, тому в своїй роботі над темою самоосвіти «Реалізація компетентнісного підходу в навчанні фізики» спираюся на включення учнів в активну пізнавальну діяльність на всіх етапах уроку. 
Реалізація компетентнісного підходу виражається у вирішенні наступних основних завдань: 
• Освоєння структури діяльності з позиції компетентнісного підходу. 
• Диференціація предметного змісту, що забезпечує освоєння базового і підвищеного рівня навчання. 
• Розробка і відбір засобів, методів, прийомів, використання технологій, що забезпечують діяльнісний підхід у навчанні. 
• Створення простої та об'єктивної системи моніторингу. 
У межаттестационной період я власну діяльність намагалася вибудовувати на основі структури методичної діяльності і структури уроку з позиції компетентності. Основу змісту діяльності складають три взаємопов'язані етапи уроку: цілепокладання, самостійна продуктивна діяльність, рефлексія. 
Етап цілепокладання займає провідне місце в структурі традиційного уроку, але в новій позиції передбачаються якісні зміни: вчитель не транслює свою мету, а створює умови, які включають кожного учня в процес цілепокладання. У компетентісний уроці саме на цьому етапі виникає внутрішня мотивація учня на активну, діяльнісну позицію, виникають спонукання: дізнатися, знайти, довести. В організації цей етап не проста, вимагає продумування засобів, прийомів, що мотивують учнів на майбутню діяльність. Найбільш ефективним прийомом для моїх уроків є створення проблемної ситуації за допомогою демонстраційного і фронтального експерименту, фізичної парадоксу, яскравого прикладу природного феномена. Цілеспрямована системна робота у цьому напрямку дає результат - 63% моїх учнів вміють на уроці ставити мету власної освітньої діяльності. 
Другим елементом методичної структури компетентнісного уроку є етап самостійної продуктивної діяльності. В структурі традиційного уроку самостійна діяльність розуміється як виконання учнями того чи іншого завдання, визначається вчителем. У компетентісний уроці самостійна робота набуває якісно нового змісту. Це робота, спланована учнем для досягнення освітньої мети, її можна називати продуктивною, так як результат, продукт (способи дій, знання, вміння), особисто створюється учнем. 
У навчанні фізики пропоную в основному наступне: підручник і довідкову, енциклопедичну, науково-популярну літературу, електронний підручник або план — презентацію уроку, фізичний експеримент (фронтальний, демонстраційний, груповий). Чим більше можливість фізичного кабінету, його оснащеність, тим ефективніше умови організації освітньої діяльності учня. 
Важливим моментом у підготовчій роботі вчителя до уроку є підготовка матеріалів для самоконтролю та закріплення учнями знань. У своїй роботі в якості таких матеріалів використовую готові дидактичні розробки, запропоновані в навчально-методичному комплекті, частина матеріалів розробляю на диференційованій основі за рівнем складності у відповідності з існуючими вимогами до оцінювання знань. 
Пред'явлення учнями нових знань відбувається в різних формах: усне повідомлення, відповідь вчителю, розповідь в групі, складений опорний конспект, структурна схема або таблиця, малюнки та ін., часто учні пропонують свої творчі, нестандартні форми: «Реклама фізичної величини», фізичні загадки, кросворди. 
Вибудовується таким чином, робота на уроці формує в учнів уміння планувати свою діяльність і досягати поставлені цілі. Моніторинг навчально-організаційних умінь, здійснюваний мною на уроках фізики показує, що в середньому 32 % учнів володіють організаційними вміннями планувати свою діяльність і досягати поставленої мети («стратеги»), 46% - вміють планувати свою діяльність, але відчувають певні труднощі в досягненні поставленої мети («мислителі»), 21% - ведені «виконавці». 
Останнім елементом методичної структури компетентнісного уроку є рефлексія. В структурі традиційного уроку рефлексія, як окремий етап не була присутня, так як діяльність педагога була ведучою, і всю відповідальність за освітній результат брав на себе вчитель. В новій позиції відповідальність за результат у більшій мірі делегується учня, тому рефлексія результату і процесу необхідна. У урочної діяльності різні її види присутні на всіх етапах уроку: проміжна при відпрацюванні знань, аналізі засвоєння і корекції, підсумкова визначає зворотний зв'язок, тобто, відповідність поставленої мети результату всієї діяльності, як для окремого учня, так і для групи або класу в цілому. Пропоную учням проводити рефлексію за наступним алгоритмом: 
1. Оціни результати своєї діяльності та обраних способів діяльності через ставлення, емоції, почуття.

2. Зістав власну мету уроку з отриманим результатом, (проведи самоконтроль). 
3. Порівняй отриманий результат з еталоном (проведи самооцінку) 
Таким чином, в учнів формуються навички самоконтролю і самооцінки. Виникає мотивація на подальшу навчальну роботу, на самореалізацію через творчу та практичну діяльність, задоволення власних пізнавальних інтересів. 
У своїй практичній діяльності я застосовую різні форми організації пізнавальної діяльності: індивідуальну, групову, колективну. В роботі спираюсь на принцип індивідуалізації навчання. Знаю і враховую відмінності в рівні розвитку здібностей і можливостей дітей, їх пізнавальних інтересів. Моє завдання-забезпечити розвиток кожної дитини, надавши йому право вибору свого освітнього рівня, способу діяльності, обсягу завдань (не нижче обов'язкового мінімуму змісту освіти). Результати попереднього тестування (вхідного контролю рівнів навченості та научуваності) служать вихідним рівнем для оцінки, контролю та прогнозу індивідуальних показників. Вони визначають рівень підготовки і фіксують особистісний «зростання» дитини. З учнями, що мають підвищений інтерес до предмету, організовую індивідуальні консультації, допомагаю їм організувати самостійну освітню діяльність у формі індивідуальних завдань та завдань для самопідготовки, знайомлю їх з можливостями комп'ютерних технологій для підготовки до ЄДІ, олімпіад. Залучаю таких учнів для навчання інших в якості консультантів. Результатом врахування освітніх потреб учнів, вважаю: 
• оволодіння всіма учнями знаннями на рівні федеральних державних стандартів, про що свідчить позитивна динаміка результатів державної (підсумкової) атестації: 

Навчальний рік Форма/клас Кількість учнів, охоплених даною формою, осіб / % охоплення Середній бал Успішність, % 
2007-2008 ДПА / 9 11 / 39% 4,1 100% 
2008-2009 ЄДІ / 11 2 / 10% 46,5 100% 
2009-2010 ЄДІ / 11 6 / 21% 49,3 100% 
2010-2011 ДПА / 9 14 / 58% 4,6 100% 
При цьому середній бал ЗНО, ДПА вище середнього районного бали і обласної, в середньому 40 % випускників обирають предмет «фізика» як профілюючий у подальшому професійному освіті. 
• участь учнів у предметних олімпіадах на рівні району, області: 
У 2008-2009 навчальному році, учень 10 класу, Маслій Артем, показав кращий результат у другому (муніципальному) турі Всеросійської олімпіади школярів з фізики; в 2010-2011 навчальному році учень 7 класу, Далинкевич Сергій, беручи участь в інтернет-олімпіаді з фізики Санкт-Петебургского державного університету, за результатами відбіркового туру з 300 учасників у рейтинговій таблиці посів 29 місце і був запрошений на очний тур в СФУ р. Красноярська. В даний час Далинкевич Сергій зарахований і навчається у 8 класі ФЗФТШ при МФТІ р. Долгопрудний Московської області під особистим номером 108-38-003. 
• підвищення інтересу до предмета у більшої частини (64%) 
• наявність у дітей позитивної внутрішньої навчальної мотивації. 
Основним засобом реалізації компетентнісного підходу в навчанні фізики є для мене вивчення і використання сучасних освітніх технологій проблемного, диференційованого навчання, інформаційно-комунікаційні технології, технології проектного та модульного навчання, тому що закладена в технологіях структура діяльності збігається зі структурою діяльності компетентнісного підходу та дозволяє включати кожного учня в самостійні культуросообразные види діяльності. 
При цьому в своїй практичній діяльності керуються принципами: 
• У будь-якій дії, де тільки можливо, надавати учневі право вибору. Але завжди врівноважувати його усвідомленою відповідальністю за свій вибір. 
• Не тільки давати знання, але і показувати їх межі. Зіштовхувати учнів з проблемами, вирішення яких лежать за межами вивченого. 
• Засвоєння учнями знань, умінь, навичок, способів діяльності переважно у формі діяльності. 
• Регулярно контролювати процес навчання за допомогою розвиненої системи зворотнього зв'язку. 
• Максимально використовувати можливості, знання, інтереси самих учнів з метою підвищення результативності та зменшення витрат у процесі освіти. 
У практиці роботи найбільш часто використовую технологію проблемного навчання на етапах цілепокладання і самостійної продуктивної діяльності учнів. Найчастіше створюю проблемну ситуацію на основі демонстраційного або фронтального експерименту, з цією метою зібрана папка «Проблемні досліди» з класифікацією та описом дослідів за темами і класами. Елементи технології рівневої диференціації застосовую на етапі цілепокладання, коли учні мають можливість у відповідності з рівнем вмісту (базовий, підвищений, високий) і власними здібностями поставити свою мету. Відповідно є рівневий контроль засвоєння знань і способів дій і різнорівневе домашнє завдання. 
Особливості сучасної освіти і, зокрема предмета фізики такі, що обсяг інформації, який необхідно засвоїти учневі зростає з кожним навчальним роком, а кількість годин, що відводиться на його вивчення, зменшується. Причому особливості викладання предмету такі (незважаючи на концентричний характер структури предмета), що практично кожен урок несе в собі новий обсяг інформації, який учень повинен засвоїти, тобто зрозуміти і прийняти. Часу ж достатньої на осмислення та закріплення практично не залишається. Виникає проблема інформаційної адаптації людини в суспільстві. Якщо учень не має достатніх навичок обробки одержуваної їм інформації, він відчуває великі труднощі і втрачає інтерес, як до процесу навчання, так і до самого предмету. 
Одним з найважливіших напрямків, що вирішують цю задачу, є впровадження інформаційних засобів у процес навчання, формування в учнів інформаційної компетенції. Усвідомлюючи важливу роль інформатизації освіти на уроках я застосовую інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: організовую, різноманітні форми діяльності учнів із самостійного отримання й представлення знань; спільно з учнями моделюємо об'єкти, явища, процеси, проводимо деякі віртуальні лабораторні роботи і досліди; готую мультимедійні презентації з навчальних блоків, багато стають продуктом творчої діяльності дітей. Так, наприклад, разом з учнями створені «Уроки — презентації» по багатьом темам шкільного курсу: 
«Прості механізми» - 7 клас, «Постійні магніти» — 8 клас, «У світі звуків» — 9 клас, «Закони термодинаміки» — 10 клас, «Дисперсія світла», — 11 клас, а також використовую безпосередньо електронні підручники. 
Використовую комп'ютерні мультимедійні курси «Физикон», «Відкрита фізика», «Фізика в картинках», ці моделі органічно вписуються в урок. Вони дозволяють організувати нові, нетрадиційні види навчальної діяльності учнів та індивідуалізувати діяльність учнів по здобуванню знань, підвищити інтерес до вивчення фізики. 
Для контролю знань використовую в основному готові тести, пропоновані в електронних підручниках і деякі матеріали, що створюються спільно з учнями: кросворди, тести. Для організації підсумкового повторення і контролю в 10 – 11 класах створені навчальні модулі, що дозволяють учням працювати в самостійному режимі. Випробувані модулі за темами «Кінематика матеріальної точки», «Динаміка матеріальної точки», «Закони збереження», «Основи МКТ», «Основи термодинаміки», «Електростатика», «Закони постійного струму», «Електромагнітна індукція», «Електромагнітні коливання і хвилі», «Геометрична оптика». Формуючи і розвиваючи загальні навчальні вміння учнів, навчаю їх проектування власної діяльності, спрямованої на отримання конкретного результату. Навчання учнів основам дослідницьких методів здійснюється при виконанні лабораторних робіт у 7 — 9 класах, і більш ефективно при написанні дослідницьких робіт в 10 класі. Теми досліджень різні «Пристрій пам'яті ЕОМ з магнітною записом», «Космічні небезпеки земної цивілізації», «Історія про магнітні міни». 
Використовуючи елементи модульної технології на уроках фізики, я прийшла до висновку, що при сучасному технічному оснащенні процесу навчання повний перехід на модульне навчання дуже трудомісткий і складний. Тому для підвищення ефективності традиційної системи освіти доцільно включати в курс окремі модульні уроки. 
Найбільш ефективно використовувати дану технологію в класах, де школярі мотивовані до самостійної навчальної діяльності і мають необхідний мінімум знань і загальних навчальних умінь, тобто в профільних класах. Однак, як показала практика, (в нашому ОУ профільні фізико-математичні класи або групи в умовах мультипрофильной моделі існують з 2006р.) при роботі в таких класах (групах) виникають проблеми: 
-неоднорідний склад навчаються, є уч-ся, що проявляють підвищений інтерес і здібності до предмета, що передбачає такий нестандартний рівень їх навчання, який доступний не для всіх уч-ся; 
-завищена самооцінка навчаються, працюють в зниженому темпі і здатних вирішувати завдання репродуктивного рівня;

-деякі уч-ся виявляють підвищений інтерес до суміжної в профілі дисципліни на шкоду даній, у них знижена мотивація навчання до предмета. 
За час роботи я утвердилася в думці про те, що успішним учень стає лише тоді, коли він вміє самостійно здобувати знання, вміє аналізувати і узагальнювати, робити висновки, а так само грамотно презентувати свою роботу. Тому у позаурочній діяльності я використовую технологію проектного навчання, в основі якої лежить методика створення, аналізу та презентації своєї діяльності. На заняттях учні мають можливість вибору виду діяльності. Результат роботи представляють у вигляді міні-проекту. Це може бути презентація, кросворд, словничок і ін. Учні із задоволенням виконують дані завдання і представляють їх на суд однокласників. Так дуже цікавими були результати досліджень уч-ся з вимірювання параметрів людини в рамках курсу «Експерименти у фізиці. Пізнай самого себе» (8 клас), або в ювілейний 2011р.- рік Російської космонавтики «Еволюція скафандра» «Історія освоєння космосу» (10 клас). 
Самостійна робота – невід'ємна частина моїх уроків. Вчу хлопців ефективному розподілу часу у самостійній роботі, формую особисту відповідальність школярів за результати своєї праці. 
Перераховані технології є провідними в моїй роботі, вони дозволяють результативно реалізовувати ідеї компетентнісного підходу. Часто використовую інші інтерактивні прийоми і традиційні лекційні, семінарські, залікові заняття. 
За результатами психолого-педагогічної діагностики понад 60% учнів мають високий рівень мотивації до навчальної діяльності не тільки в плані самовдосконалення, але і в плані підвищення освітнього рівня в галузі фізики. Вважаю, що визначальну роль у формуванні навчальної мотивації відіграє оцінка результатів роботи дитини. Оцінка - фактор, що стимулює учнів до саморозвитку і самовдосконалення. В практиці часто використовую прийом самооцінки і колективної оцінки (з необхідним педагогічним коментарем при підведенні підсумків уроку). Оцінка результатів відбувається у порівнянні з попередніми оцінками. Переконана, що ледве чи не головними якостями системи оцінювання є прозорість і зрозумілість для учня. Діти досить охоче приймають запропоновані «правила гри», навіть вельми суворі, якщо будуть впевнені в їх строгому дотриманні і обов'язковості для всіх. При цих умовах у практиці роботи ніколи не виникає грунту для образ і конфліктів, що на сьогодні важливо (ми живемо не в ідеальному суспільстві; авторитет вчителя і ступінь довіри до нього, не завжди такі як хотілося б). Більша частина дитячих образ пов'язана не самої оцінкою, а з відчуттям допущеної несправедливості. Таких ситуацій я намагаюся уникати.
Відносини з учнями будую на принципах довіри, взаємної поваги, свідомості, на основі узгоджених правил. При формуванні груп учнів враховую їх взаємні симпатії і побажання з одночасним дотриманням умови рівності їх рівня підготовки і можливостей. 
Щорічно проводжу тестування та анкетування учнів з метою визначення їх інтересу до досліджуваного матеріалу, теми, методикою ведення уроку, утрудненнях при вивченні (анкетування буває анонімним або за бажанням). Ось деякі питання з моїх анкет: «Що потрібно зробити для розвитку інтересу до фізики?», «Ви хочете відвідувати факультатив? Спецкурс?», «Чи допомагає Вам фізика в житті? В чому?», «Чому я вагаюся вирішенні задач з фізики?» 
Всі свої уроки я проводжу у формі доброзичливої, творчої, невимушеної бесіди. Вважаю, що атмосфера такого духовного спілкування на уроках піднімає сам процес навчання на високий рівень творчості. Серйозно вивчати особистість кожного учня, його вікові та психологічні особливості, професійні схильності та інтереси допомагає мені спілкування з батьками учнів. 
В умовах сільської школи не складно вчителю мати уявлення про кожного учня і навколишньому його соціумі, при чому не просто знати, а співпрацювати з батьками учнів. Так як я працюю 19 років у рідному селищі і в тій школі, яку закінчила сама, з батьками учнів маю тісний контакт і відносини, засновані на взаємній повазі. Батьки також ознайомлені з вимогами, які я висуваю до учнів, і підтримують їх. Організовуючи індивідуальну роботу з дітьми, я враховую соціальне замовлення батьків на освіту, тримаю батьків в курсі шкільних справ дітей через щоденник, особисті зустрічі, батьківські збори та консультації для батьків. Відвідуючи класні та загальношкільні батьківські збори, веду просвітницьку роботу з питань: профілізації на третьому ступені навчання; підвищення пізнавальної активності дітей «групи ризику» та які мають обмежені можливості здоров'я; за семестровою залікової системи оцінювання навчальних досягнень (вже другий рік в нашій школі навчаються третьої щаблі мають залікові книжки). 
Відносини з колективом вчителів ладу на демократичних засадах. Хоча за посадою є директором школи, в душі я - оптиміст-організатор. Володію хорошою працездатністю, старанністю, прагненням до самоосвіти, колеги цінують у мені ці якості, і з їхнього боку я завжди знаходжу розуміння і підтримку 
З колегами, як на рівні школи, так і на рівні району склалися ділові відносини на основі співтворчості й співпраці, взаємоповаги і довіри, взаємовиручки і взаємодопомоги. Протягом ряду років входила до складу групи експертів муніципальної атестаційної комісії. 
Працюючи з реалізації компетентнісного підходу, я утвердилася в розумінні не тільки особливої методичної структури уроку, але і прийшла до необхідності опрацювання змісту шкільного курсу фізики, спрямованого на формування компетентності учня. Завершальній завданням у реалізації компетентнісного підходу є для мене створення цілісної системи моніторингу знань і способів дій. Використовую готові дидактичні матеріали навчальних комплектів, різних видів, проводжу їх відбір за рівнями складності та систематизую. Готовий комплект матеріалів моніторингу для 8, 10 класів. 
Розвиток компетентності учня у сфері самостійної пізнавальної діяльності, що ґрунтується на засвоєнні способів придбання знань із різних джерел інформації, значною мірою здійснюється в системі предпрофильной підготовки учнів 9 класу і в системі профільного навчання учнів 10 — 11 класів. В рамках реалізації предпрофильной підготовки реалізуються курси за вибором «Аквасвіт», «Магія вогню» і «Експерименти у фізиці. Пізнай самого себе». В результаті роботи даних курсів більше 70% учнів 9 класу орієнтуються на природничо-науковий напрямок у профільному навчанні на третьої щаблі. 
Профільне навчання на третьому ступені — предметно-орієнтований, спрямований на вирішення конкретного завдання — підготовки учнів до продовження освіти. Для учнів 10 — 11 класів, які обирають предмет «фізика» як профілюючий надалі освіту, веду спецкурс «Методи розв'язування фізичних задач». З організацією даного спецкурсу створюються умови для самореалізації та професійного самовизначення учнів старшої щаблі. . 
У підвищенні своєї професійної майстерності велике місце відводжу самоосвіти, широко використовую інтернет - ресурси для своєї методичної підготовки та організації методичної роботи в школі. Стежу за педагогічними новинками на сторінках журналу «Фізика в школі», додатках до газети «1 вересня». 
За останній рік пройшла курси підвищення кваліфікації, навчання на яких дозволило мені модернізувати освітній процес у відповідності з новими вимогами. Отриманими на курсах знаннями, своїми методичними знахідками ділюся з колегами. Виступаю на засіданнях МО та РМО. 
Даю відкриті уроки, позакласні заходи для вчителів району та МО: 
• «У світі звуків», 9 клас, 2010 р. 
• «Постійні магніти», 8 клас, 2009 р. 
• «Через терни до зірок», 10 клас, 2011 
Переконана, що успішність у педагогічному праці можлива лише при систематичному моніторингу. Результат моніторингу якості знань та успішності за класами представлений нижче:

№ Результати 2008-2009 
навч. рік 2009-2010 
навч. рік 2010-2011 
навч. рік 
1 Якість 51% 53% 53% 
2 Успішність 100% 100% 100% 
3 Середній бал 
(рівень навченості) 3,7 3,8 3,8 

Методичні розробки з предмета, викладаю на сторінки сайтів: 
• www.uchportal.ru 
• www.proshkolu.ru 
• www.zavych.info 

Отже, аналізуючи роботу по реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі, зазначаю, що мною відпрацьовані елементи структури діяльності на уроці: етапи цілепокладання, самостійної продуктивної діяльності і рефлексії, 70 % уроків вивчення нового будуються саме з цих позицій. Про результативність даного підходу свідчить моніторинг загальнонавчальних умінь і навичок учнів, здійснюваний протягом навчального року, а також позитивна динаміка результатів підсумкової атестації учнів 9, 11 класів. 
Однак ряд позицій у роботі вимагає значних доповнень. Диференціація змісту недостатньо забезпечена різнорівневим дидактичним матеріалом, в повному комплекті він є для 11 класу, є потреба в розробках подібного матеріалу для всіх класів. Компетентнісний підхід створює оптимальні умови для індивідуалізації навчання. Вибудовуючи в системі індивідуальну роботу з учнями, що вибирають підвищений рівень фізичної освіти, бачу необхідність індивідуальної підтримки учнів, що виявляють інтерес до предмета і прагнуть до підвищених результатів власної навчальної діяльності. 
Завданням наступного етапу роботи буде більш високий рівень застосування ІКТ: навчальні модулі та комп'ютерне моделювання фізичних процесів. 
Крім того, у позаурочній роботі склалася система навчання проектним і дослідницьким методам, це дозволить максимально використовувати ці методи в освітньому процесі уроку. 
У своїй професійній діяльності стикаюсь з такими труднощами, як: 
• Неоднорідний склад учнів у класі, необхідність розвинути кожного, призводить до деякого перекосу в бік учнів, які мають низькі навчальні здібності і низький рівень мотивації. Їм деколи приділяю більше часу на шкоду здібним дітям. 
• Невідповідність матеріально-технічної бази школи затвердженим переліком нормативного навчального обладнання для ОУ Росії. 
Таким чином, мої перспективні завдання у реалізації компетентнісного підходу: 
• Забезпечення диференціації змісту дидактичним матеріалом, створення учням умов вибору. 
• Вибудовування з учнями, які проявляють інтерес до предмету фізика, індивідуальних навчальних планів. 
• Системне застосування в освітньому процесі уроку проектних і дослідницьких методів, конструктивне використання інформаційно-комунікаційної технології.