• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 9 194
  • 14-09-2015, 21:15

Варіант 1. 
1. За яким із наведених нижче правил можна визначити напрям вектора індукції магнітного поля прямого і колового струмів? 
А. Правило лівої руки. 
Б. Правило правої руки. 
Ст. Правило буравчика. 
Р. Правило Ленца. 
2. Точковий заряд 1·10– 5 мКл влітає зі швидкістю 5 м/с в однорідне магнітне поле, індукція якого 2 Тл. Вектор швидкості і вектор індукції магнітного поля взаємно перпендикулярні. Визначте силу, що діє на заряд з боку поля. 
3. Провідник, довжина активної частини якого 1,2 м, розміщений в однорідному магнітному полі з індукцією 0,6 Тл під кутом 60 про до ліній індукції. Визначте силу струму в провіднику, якщо поле діє на нього з силою 2,1 М. 
4. На кінцях сталевого провідника з площею перерізу 0,05 мм 2 підтримується напруга 0,48 Ст. Провідник знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією 0,01 Тл. Визначте кут між напрямком поля і віссю провідника, якщо на нього діє сила 10 мН. 
5. Два довгих паралельні провідники зі струмами одного напрямку знаходяться в повітрі на відстані 5 см один від одного. Визначте індукцію магнітного поля в точці, що знаходиться на відстані 3 см від кожного провідника, якщо сили струмів в провідниках однакові і дорівнюють 10 А. 
6. Визначте напрям сили, що діє на провідник з струмом, поміщених у магнітне поле. 
Самостійна робота. 10 клас. «Магнітне поле. Сила Ампера». 
Варіант 2. 
1. За яким із наведених нижче правил можна визначити напрямок сили Ампера? 
А. Правило лівої руки. 
Б. Правило правої руки. 
Ст. Правило буравчика. 
Р. Правило Ленца. 
2. Точковий заряд 1 мКл влітає зі швидкістю 8 м/с в однорідне магнітне поле. Визначте індукцію магнітного поля, якщо на заряд діє сила 10 мкН, спрямована вертикально вгору. 
3. Провідник, довжина активної частини якого 0,2 м, розміщений в однорідному магнітному полі під кутом 60 про до ліній індукції. При силі струму в провіднику 10 А на нього діє сила 0,1 Н. Визначте індукцію магнітного поля. 
4. На ніхромовий провідник з струмом, який знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією 10 мТл, спрямованому під кутом 30 до осі провідника, діє сила 1 н. Визначте напругу на кінцях провідника, якщо площа його поперечного перерізу 0,1 мм 2. 
5. По двох довгих паралельних провідниках, що знаходяться в повітрі на відстані 10 см один від одного, проходять струми в протилежних напрямках. Визначте індукцію магнітного поля в точці, розташованій на відстані 10 см від кожного з провідників, якщо сила струму в першому провіднику 20 А, у другому – 30 А. 
6. Визначте напрям сили, що діє на заряд, що рухається в магнітному полі. 
Самостійна робота. 10 клас. «Магнітне поле. Сила Ампера». 
Варіант 3. 
1. Як називається одиниця індукції магнітного поля з СІ? 
А. Тесла; Ст. Вебер; Р. Генрі; Ст. Ват. 
2. Визначте індукцію магнітного поля в центрі тонкого кільця радіусом 50 мм, сила струму в якому 5 А. 
6. Визначте напрям сили, що діє на провідник з струмом, поміщених у магнітне поле. 

3. На електрон, що рухається зі швидкістю 20 Мм/с в однорідному магнітному полі, діє сила 1,6 пН. Визначте індукцію магнітного поля, якщо воно утворює кут 45 про з напрямком з напрямком швидкості електрона. 
4. Провідник масою 23,7 м, сила струму в якому 23 А, знаходиться в рівновазі в горизонтальному магнітному полі з індукцією 48 мТл, якщо кут між напрямом струму і лінією магнітної індукції 60 о. Визначте довжину провідника. 
5. Два довгих паралельні провідники зі струмами протилежного напрямку знаходяться в повітрі на відстані 50 см один від одного. Визначте індукцію магнітного поля в точці, що знаходиться на відстані 30 см від першого провідника на відстані 30 см від другого, якщо сила струму в першому провіднику дорівнює 50 А, у другому – 100 А. 
Самостійна робота. 10 клас. «Магнітне поле. Сила Ампера». 
Варіант 4. 
1. За якою з наведених нижче формул можна розрахувати модуль сили Ампера? 
А. Б. 
В. Р. 
2. Прямолінійний провідник довжиною 2 м, сила струму якого 0,5 А, знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією 0,25 Тл. Визначте силу, що діє на провідник, якщо його вісь перпендикулярна лініям індукції. 
3. Протон рухається в однорідному магнітному полі з індукцією 1,25 мкТл зі швидкістю 5 Мм/с. Визначте силу, що діє на протон з боку поля, якщо його швидкість спрямована під кутом 30 про до напряму лінії індукції. 
4. Провідник довжиною 1 м і масою 8 г розташований перпендикулярно лініям індукції горизонтального магнітного поля. Якою має бути сила струму у провіднику, щоб він перебував у рівновазі в магнітному полі, якщо В = 8 мТл? 
5. Два довгих паралельні провідники зі струмами одного напрямку знаходяться в повітрі на відстані 8 см одна від одної. Визначте індукцію магнітного поля в точці, що знаходиться на відстані 6 см від першого провідника і на відстані 10 см від другого, якщо сила струму в кожному з провідників однакова і дорівнює 20 А. 
6. Визначте напрям сили, що діє на заряд, що рухається в магнітному полі. 
Самостійна робота. 10 клас. «Магнітне поле. Сила Ампера».