• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 852
  • 14-09-2015, 22:17

Викладання фізики у сучасній школі, з одного боку, повинно давати тверді основи знань, 
які можна використовувати в житті. У цьому сенсі навчальний курс потрібно побудувати на практичному матеріалі навіть більше, 
чим це було раніше. З іншого боку, ми повинні давати учням правильне уявлення про фізику, 
як про відкриту науці, в якій є маса незавершених і майже не розпочатих досліджень, 

А. П. Александров 

Концепція профільного навчання однією з цілей ставить створення умов для диференціації змісту навчання з можливостями побудови школярами індивідуальних освітніх програм. 

Виходячи з Концепції розвитку середньої загальноосвітньої школи №33 імені Л. А. Колосової р. Якутська, творча група вчителів фізики, інформатики пропонує набір елективних курсів з фізики (освітню траєкторію школяра) на основі загальноосвітніх предметів і принципів здоров'єзбережувальної педагогіки. 

Фізика є лідером сучасного природознавства і є фундаментом науково-технічного прогресу, а підстав для цього достатньо. Фізика в більшій мірі, ніж будь-яка з природничих наук, розширила межі людського пізнання. Фізика глибше інших наук проникла в будову речовини, в мікросвіт - відстань до 10-25 м, що дорівнює діаметру нуклона, й одночасно далі інших наук проникла в мегасвіт - до відстаней 2*1025 м, рівних найбільшою віддаленості від Землі видимих в телескоп галактик. Фізика дала в руки людини найбільш потужні джерела енергії, ніж різко збільшила владу людини над природою. Фізика є зараз теоретичним фундаментом більшості основних напрямів технічного прогресу і областей практичного використання технічних знань. Атомна енергетика і реактивна техніка, інфрачервона та космічна техніка, напівпровідники та ультразвукова техніка, електронно-обчислювальна техніка і прискорювачі елементарних частинок - все перераховане і багато іншого має теоретичною основою сучасну фізику. Фізика є теоретичним фундаментом електрифікації країни. Фізика, її явища і закони діють в світі живої і неживої природи, що має дуже важливе значення для життя і діяльності людського організму і створення оптимальних природних умов існування людини на Землі. Людина - елемент фізичного світу природи. На нього, як і на всі об'єкти природи, поширюються закони фізики, наприклад, закони Ньютона, закон збереження і перетворення енергії та інші. 

В школі фізика повинна розглядатися як один з предметів, виконують не тільки пізнавальну, але також розвиваючу і виховну функції. Цей предмет необхідний всім - естественникам і гуманітаріям, так як містить потужний гуманітарний потенціал, який має безпосереднє відношення до розвитку мислення, формуванню світогляду, розкриття цілісної картини світу через основні закони і принципи природи, виховання естетичного почуття, розвитку духовності. 

Весь процес навчання фізиці повинен будуватися на валеологічних принципах. Саме життя сприяла інтеграційної діяльності фахівців всіх служб школи - педагогів, вчителів, психологів, медиків для досягнення генеральної мети навчання - через відроджену духовність до наук, розвитку творчого потенціалу особистості, здоров'ю, саморозвитку, професійного самовизначення. 

Дана програма орієнтована на формування здоровьеохранного простору учня.

Метою даної програми є знайомство учнів з найважливішими шляхами й методами застосування фізичних знань на практиці, формування цілісної природничо-наукової картини світу учнів на додаткових заняттях на основі принципів здоров'єзбережувальної педагогіки. 

Слід зазначити, що цілі програми збігаються з цілями людської діяльності і насамперед збереження свого фізичного і духовного здоров'я. 

Здоров'я - це природний стан організму, що є виразом його досконалої саморегуляції гармонійної взаємодії всіх його органів і систем, динамічного врівноваження з навколишнім середовищем і виявляється в стані комфортного самопочуття. 

Комфортний стан людини, що проживає в регіонах Півночі, досягається насамперед шляхом нейтралізації несприятливих впливів природно-кліматичних умов на його організм, тобто врахування особливостей прояву на Півночі фізичних законів, а саме: 

- механізму терморегуляції і тепловіддачі людського тіла; 

- коливань напруженості магнітного поля; 

- зміни атмосферного тиску; 

- скорочення тривалості світлового дня; 

- питань зору і слуху; 

- дефіциту світлового та ультрафіолетового випромінювання; 

- питань дизайну і т. д. 

Завдання даної програми: 
розвиток мислення учнів, формування в них умінь самостійно здобувати і застосовувати знання, спостерігати і пояснювати фізичні явища; 
оволодіння учнями знаннями про сучасній науковій картині світу, про широкі можливості застосування фізичних законів; 
формування пізнавального інтересу до фізики, розвиток творчих здібностей, усвідомлених мотивів навчання; 
підготовка до продовження освіти і свідомого вибору професії на основі принципів здоров'єзбережувальної педагогіки; 
формування здорового способу життя, заснованого на знаннях фізичних процесів, що відбуваються в організмі людини; 
формування гуманістичного ставлення до навколишнього світу, виховання духовності та моральних основ особистості. 

Дана програма "Фізика і здоров'я" реалізується за рахунок шкільного компонента і може виконувати кілька функцій: доповнити зміст профільного курсу, розвивати зміст одного з базових курсів, задовольняти різноманітні пізнавальні інтереси учнів, що виходять за межі профілю. 

Програма також розрахована і для основної школи з метою предпрофильной підготовки - надання допомоги учням у виборі профілю навчання у старших класах, а також до поглибленого сприйняття матеріалу. У профільній школі курси можуть виконувати двояку функцію: 
бути компенсуючим курсом для класів гуманітарного і соціально-економічних профілів; 
бути узагальнюючим курсом для класів природничого профілю. 

Реалізація даної програми дозволить вирішити практичні завдання зв'язку фізики з життям, проявити інтерес до вивчення природничих предметів. 

Програма елективних курсів орієнтує на засвоєння матеріалу на рівні, необхідному і достатньому для розвитку інтересу учнів до предмета, їх творчих здібностей. 

Практичним результатом програми має бути вихід на творчий іспит в рамках школи і з перспективою виходу на конференцію "Крок у майбутнє". 

Кожен елективний курс повинен забезпечити підготовку учнів до вивчення даного розділу фізики. 

Завдання курсів ставляться: 
розвиток поглядів на досліджувану коло явищ з обговоренням проблем і протиріч у становленні відповідних теорій; 
з'ясування ролі знань досліджуваного розділу фізики для формування освіченої людини; 
розкриття загальних та специфічних методів пізнання, притаманних даного розділу фізики; 
повторення знань, необхідних для засвоєння нового матеріалу. 

У зміст курсів внесені питання інтегративного характеру, розкриває світоглядний характер, екологічний та практичний аспекти досліджуваного розділу фізики на принципі природовідповідності і здоров'язбереження. 

Тут найбільш ефективним є використання нетрадиційних форм проведення навчальних занять (конференцій, дидактичних і рольових ігор, вистав тощо). При підготовці до цих занять представляється можливість врахувати найрізноманітніші інтереси учнів, що дозволяє не тільки підвищити зацікавленість у вивченні фізики, але і розвивати пізнавальний інтерес як особистісне якість.